Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг баталлаа

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд шуурхай, найдвартай, чирэгдэлгүй, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх стратегийн зорилтыг хангах хүрээнд “Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт”-ыг баталлаа.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын А/685 тоот тушаалд Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг мөрдөж ажиллахыг улсын бүртгэлийн байгууллагын нийт албан хаагчид, уг стандартын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн дарга нарт тус тус үүрэг болгосон байна

CS11-0063:2019 дугаар бүхий үйлчилгээний стандарт Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж /газар, хэлтэс/, аймаг, нийслэл, дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, тасагт хүргэгдсэн болно.

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*