Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл

– Эцэг, эхийн өргөдөл

– Иргэний үнэмлэх

– Гэрлэлтийн гэрчилгээ

– Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх

– Эцэг /эх/ болохыг шүүхээр тогтоолгосон бол шүүхийн шийдвэр