Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой бусад хуулиуд

1Иргэний хууль 
2Гэр бүлийн тухай хууль
3Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль
4Харьяатын тухай хууль
5Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль
6Компанийн тухай хууль 
7Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль
8Хоршооны тухай хууль 
9Нөхөрлөлийн тухай хууль
10Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль 
11Төрийн бус байгууллагын тухай хууль 
12Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хууль 
13Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хууль
14Банкны тухай хууль
15Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай 
16Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль 
17Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль 
18Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн  тухай хууль 
19Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль 
20Газрын тухай хууль
21Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
22Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль 
23Орон сууцны тухай хууль 
24Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль
25Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны  тухай хууль 
26Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 
27Газрын төлбөрийн тухай хууль
28Захиргааны ерөнхий хууль
29Цахим гарын үсгийн тухай хууль
30Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
31Нотариатын тухай хууль
32Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
33Зөрчлийн тухай хууль 
34Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль
35Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль
36Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын  тухай хууль
37Төрийн албаны хууль
38Төсвийн тухай хууль 
39Архивын тухай хууль
40Авлигын эсрэг хууль
41Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
42Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай