Шинээр бүртгүүлэх алхам

1-Р АЛХАМ

Шинээр үүсгэн байгуулах хуулийн этгээдийн хувьд үүсгэн байгуулагч эсхүл, гүйцэтгэх удирдлага эсхүл итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд нь улсын бүртгэлийн байгууллагад хандаж (нийслэлд бол 100 айл дахь УБЕГ-ын III байрны II давхар, орон нутагт бол тухайн аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст), харъяалал харгалзахгүйгээр нэрийн баталгаажилтын хуудас авдаг. Эсвэл les.burtgel.gov.mn хаягаар хандан цахимаар нэрээ авна.
(Зөвлөмж: Түгээмэл хэрэглэгддэг 200 мянга гаруй нэр хэдийнээ олгогдсон байдаг тул нэр давхцах, адил төсөөтэй байх магадлал өндөр байдаг. Иймд 3 –аас доошгүй нэрний хувилбараар шүүлгэж үзэх нь зүйтэй ба нэрээ баталгаажуулснаас хойш 30 хоногийн дотор хуулийн этгээдээ улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хуультай. Энэ хугацаанд амжаагүй бол улсын бүртгэлийн байгууллагад хандаж, нэрийн баталгаажилтын хуудсаа 60 хүртэл хоногоор сунгуулж болно. Та нэрээ авахдаа дурын банкны VISA карт уншуулан, үйлчилгээний хөлсийг төлөх боломжийг бид бүрдүүлсэн)

2-Р АЛХАМ

Компани, Нөхөрлөл, Хоршоо г.м хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй байхаар заасан хуулийн этгээдийг шинээр үүсгэн байгуулахад хөрөнгийн нотлох баримт зайлшгүй шаардлагатай. Хэрэв холбоо /ТББ/, Сан, Үйлдвэрчний эвлэл зэрэг нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэйгээр байгуулагдах бол нотлох баримт мөн шаардагдана.   (Зөвлөмж: Мөнгөн хөрөнгө, бэлэн мөнгөөр хувь нийлүүлэх бол нэрийн баталгаажилтын хуудастайгаа аль нэг банкинд очиж, түр данс нээлгэн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө байршуулан, баримтаа авч ирнэ. Үл хөдлөх хөрөнгө, оюуны өмчөөр хөрөнгөө нийлүүлэх бол өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /нотариатаар батлуулсан хуулбар/ болон үүсгэн байгуулах хурлын тогтоол, тэмдэглэлдээ энэ талаар тодорхой тусгаж, бүх үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээ зурсан байх)

3-Р АЛХАМ

Бүртгэлийн төрлөөс хамааран жагсаалтын дагуу бүрдүүлэх материалаа бэлтгэж, улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана. (нийслэлд бол 100 айл дахь УБЕГ-ын III байрны II давхар, орон нутагт бол тухайн аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст)
(Зөвлөмж: www.burtgel.gov.mn хаягаас бүрдүүлэх материалын жагсаалт, зөвлөмж, тогтоол, шийдвэр, дүрмийн загвар маягтуудыг харах, татан авах боломжтой. Материалаа бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 хоногт бүртгэл хийгддэг. Харин материалын бүрдэл дутуу, шаардлага хангаагүй бол хүлээн авахаас татгалздаг. Хэрэв та тамга, тэмдэг хийлгэх зөвшөөрөл хүсэх бол материал хүлээлгэн өгөхдөө “тамга, тэмдгийн хяналтын дугаарын улсын бүртгэлд бүртгүүлэх” өргөдлийн маягтыг улсын бүртгэгчээс хэвлүүлэн авч гарын үсгээ зуран баталгаажуулна уу)

4-Р АЛХАМ

Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл, баримт бичгийг танаас “хүлээн авсан тухай хуудас”-ыг улсын бүртгэгч өгөх бөгөөд уг хуудсанд бичигдсэн өдөр, цагт улсын бүртгэлийн байгууллагад ирж, гэрчилгээ, баримт бичиг, тамга /тэмдэг/ хийлгэх зөвшөөрөл буюу хяналтын хуудас зэрэг материалаа авна.

(Зөвлөмж: Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар нь Монгол шуудан ХК-тай хамтран ажиллаж, шуурхай хүргэлтийн үйлчилгээг үзүүлдэг тул та анх материалаа өгөхдөө тус газарт байрлах Монгол шуудан ХК-ийн үйлчилгээний цонхонд хандан, 3500-5000 төгрөг төлөөд өөрийн биеэр ирэлгүйгээр гэрчилгээ, материалаа гэр, албан газартаа хүргүүлэн авах боломжтой) 

ЗӨВЛӨМЖ

Хэн нэгний өмнөөс гарын үсэг дуурайлган зурахгүй байх. Хожим таны бүртгэлд өөрчлөлт орох үед хувийн хэрэгт авагдсан материалтай тулгадаг ба гарын үсэг зөрүүтэй бол бүртгэл хийгдэхгүй. Мөн дүрэмд заавал тусгах ёстой зүйлсийг Компани, Нөхөрлөл, Холбоо /ТББ/, Хоршоо гээд тус тусын хуулиар заасан байдгийг анхаарч, дүрэмдээ тусгах. Өргөдөл, баримт бичигтээ эрх бүхий этгээд, гишүүдийн регистрийн дугаарыг гаргацтай, зөв бичих.