Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл

ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР
– Тус тусдаа гаргасан өргөдөл
– Иргэний үнэмлэх
– Гэрлэлтийн гэрчилгээ
ШҮҮХИЙН ЖУРМААР
– Иргэний үнэмлэх
– Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр