Худалдах, худалдан авах гэрээ

– Мэдүүлэг гаргана.
– Худалдах, худалдан авах гэрээ /эх хувь/
– Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
– Эд хөрөнгө оршин байгаа тухайн дүүргийн татварын хэлтэст орлогын албан татвар /2 хувиар/ төлсөн баримт /эх хувь/
– Үйлчилгээний хураамж:
Энгийн 20.000 төгрөг, яаралтай 40.000 төгрөг Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.