Амьны орон сууц өмчлөх

  • Мэдүүлэг гаргана.
  • Өмчлөх эрхийг нотолсон баримт бичиг;
  • Газар өмчлөх эрх олгосон шийдвэр /эх хувь/
  • Газрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн газрын кадастрын зураг/эх хувь/ Кадастрын зурагт бүртгүүлэх гэж буй үл хөдлөх эд хөрөнгө тусгагдсан байна
  • Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт
  • Амины орон сууцны байшин, сууцны зураг төсөл /талбай, хэмжээ тусгах/
  • Амины орон сууцны байшин, сууцыг бүтэн харуулсан гэрэл зураг /А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих, нэг хашаанд 2 ба түүнээс дээш байшинтай бол нэг зурагт бүгдийг нь багтааж авах/ 2 ба түүнээс дээш зэргэлдээ эд хөрөнгийг нэг мэдүүлгээр бүртгүүлэх тохиолдолд нэг кадастр багтаан зургийг авч тайлбар бичих
  • Амины орон сууцны байшин, сууцанд эрх бүхий байгууллагаас олгосон байршлын хаяг.
  • Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч, хамтран өмчлөгч нарын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
  • Тэмдэгтийн хураамж: эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцох