Нас барсны бүртгэл

– Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа эсхүл шүүхийн шийдвэр, шүүх эмнэлгийн дүгнэлт, гамшгийн улмаас амь нас нь эрсэдсэн бол онцгой комиссын шийдвэр.

Жич:Засаг захиргааны нэгж харгалзахгүй бүртгэнэ.