Танилцуулга

Сэлэнгэ  аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/… тоот тушаал, УБЕГ-ын даргын 2018 оны Б/… тоот тушаалаар албан хаагчтайгаар ажиллаж байна.

Тус хэлтэс нь бүрэлдэхүүндээ Иргэний бүртгэлийн тасаг, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагтай.

Хэлтсийн дарга, тасгийн дарга, хяналтын улсын байцаагч, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч, иргэний улсын бүртгэгч, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч, төрийн үйлчилгээний, гэрээт, сумын улсын бүртгэгчтэйгээр  ажиллаж байна.

Аймгийн хэмжээнд хуульд заасан иргэний бүртгэлийн, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн бүртгэлийг эрхлэн хөтлөх;

  • Бүх л төрлийн бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, цахим үнэмлэх, тэдгээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах, үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох,  хүчингүй болгох;
  • Сумдын улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

тус тус чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.