Төрсний бүртгэл

  • Өргөдөл./Хүүхдийг бүртгүүлэхийг хүссэн/
  • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
  • Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ
  • Гэрлэсний гэрчилгээгүй бол эцэг эхийн хамтран гаргасан өргөдөл./ Хүүхдээ эцгээр нь овоглохыг хүссэн /

Шинээр төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийн оршин суугаа газрын, эсхүл хүүхдийн өөрийнх нь төрсөн газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад төв суурин газарт  15, хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, багт 30 хоногийн дотор хандан үнэ төлбөргүй бүртгүүлнэ.