Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх

– Мэдүүлэг гаргана.
– Орон сууц хувьчлах товчооноос олгосон орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
– Өмчлөгчөөр тогтоосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /эх хувь/
– Үйлчилгээний хураамж – 5000 төгрөг, Яаралтай бол 10000 төгрөг
Шаардлагатай тохиолдолд мэдүүлэг гаргагчаас иргэний үнэмлэхийн хуулбар авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.