Овог, эцэг/эх/-ийн нэр өөрчилсний бүртгэл

– Өргөдөл

– Төрсний гэрчилгээ

– Иргэний үнэмлэх

– Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн гэрчилгээ

– Хүүхэдтэй бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх

– Иргэний эрх зүйн бүрэн бус чадамжтай иргэний хувьд харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрөл

– Иргэний эрх зүйн зарим чадамжтай иргэний хувьд түүний эцэг эх, эсхүл асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл

– Иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцогдсон бол шүүхийн шийдвэр.

Жич: Засаг захиргааны нэгжийн харьяаллаар бүртгэнэ.