Гэрлэсний бүртгэл

– Гэрлэгчид тус тусдаа гаргасан өргөдөл –

Гэрлэгчдийн иргэний үнэмлэх –

Гэрлэхийг хүсэгчдийн эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг –

Гэрчийг байлцуулна./18 нас хүрсэн иргэн байна./

Жич:Засаг захиргааны нэгж харгалзахгүй бүртгэнэ.