2018-04-19
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС


ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 15.23 ДУГААР ЗҮЙЛ
УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ЖУРАМ ЗӨРЧИХ

1.Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр мэдүүлэг гаргагч:
1.1.хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй;
1.2.хуульд заасан улсын бүртгэлийн мэдүүлэг, өргөдөл, хүсэлт, хавсаргасан нотлох баримтыг үнэн зөв мэдүүлээгүй бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг тавин нэгжтэй /50 мянга/ тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй /500 мянга/ тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ТАНИН МЭДҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2018-04-04
2018-03-26 өдөр Сүхбаатар сумын улсын бүртгэгч Д.Атартуяа нь Сэлэнгэ аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний газраас зохион байгуулсан 17 сум 6 тосгон болон газрын нийт
УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОВ
2018-03-01
Азийн хөгжлийн банк, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай хамтран хэрэгжүүлэх гэж байгаа “Нийгмийн үйлчилгээний түгээлтийг сайжруулах зорилгоор