Газар өмчлөх

– Мэдүүлэг гаргана.
– Өмчлөх эрхийг нотолсон баримт бичиг;
– Газар өмчлөх эрх олгосон шийдвэр /эх хувь/
– Газрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн газрын кадастрын зураг/эх хувь/
– Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт
– Хураамж: үнэ төлбөргүй
Шаардлагатай тохиолдолд мэдүүлэг гаргагчаас иргэний үнэмлэхийн хуулбар авна. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгүүлэхэд холбогдох баримт бичгийн эх хувийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ